Portfolio
Recent opgeleverd

Voorwaarden

Offertes en Prijsopgaven
Alle offertes en prijsopgaven door Fotomagic.nl gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Fotomagic.nl schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

Een aanbieding of offerte gedaan door Fotomagic.nl heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.


Levering en Leveringstijd
Levering van het bestelde geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en indien van toepassing aanlevering van gegevens en afbeeldingen, of op een in overleg af te spreken tijdstip.

Als overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld


Prijzen
Alle op deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn INclusief BTW, tenzij anders is vermeld.


Copyright
De door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en afbeeldingen mogen niet in strijd zijn met enige wet.
Indien de opdrachtgever toch gegevens en/of afbeeldingen verstrekt die in strijd zijn met enige wet kan dit reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst.
Fotomagic.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door opdrachtgever aangeleverde gegevens en afbeeldingen.


Betalingsvoorwaarden

Alle betalingen dienen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
Bij opdrachten boven de € 100,-- kan door Fotomagic. nl om een aanbetaling en/of tussentijdse betaling worden gevraagd.
De opdrachtgever zal voordat definitieve overeenstemming over de opdracht plaatsvindt schriftelijk op de hoogte worden gebracht over de hoogte en het tijdstip van de aanbetaling en/of tussentijdse betaling.
Veelal zal dit zijn na een eerste concept oplevering (voorzien van watermerk) door Fotomagic.nl.